پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید قطعات پیکاب

مناقصه

1397.2871

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران