پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی خرید کنتور آلتراسونیک "24 به همراه فلوکامپیوتر و ترانسمیتر فشار و دما به همراه متعلقات تقاضای شماره 3357897038

مناقصه

1397.2795

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران