پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی مناقصه خرید کنتور و رگلاتور دوپوندی تقاضای شماره 9730003

مناقصه

1397.2796

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران