پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی فراخوان پیمانکار/ارزیابی کیفی به شماره 15-97 : برگزاری 15 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان کردستان

مناقصه

1397.2877

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کردستان