پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

فراخوان مزایده عمومی دو مرحله ای شماره 349/97 م م موضوع : فروش گازهای مشعل در منطقه غرب کارون

مزایده

1397.2884

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت و گاز اروندان