پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

3000 انشعاب پراکنده کرمان

مناقصه

1397.2805

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.