پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه احداث ساختمان عملیاتی شرکت گاز شهرستان قوچان

مناقصه

1397.2832

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خراسان رضوی