پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

700 انشعاب بافت

مناقصه

1397.2826

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.