پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0181 رنگ آمیزی قطعات فلزی دکل 102

مناقصه

1397.2888

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب