پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

راهبری عملیات انبار نفت شهید دولتی کرج

مناقصه

1397.2840

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه البرز