پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای سایبان دپوی مواد شیمیایی مصرفی واحدهای عملیاتی و محوطه دپوی ضایعات ویژه پالایشگاه سوم (در واحد 146

تجدید مناقصه

1397.2892

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی