پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

16.5 کیلومتر خط تغذیه بی بی حیات

تجدید مناقصه

1397.2806

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.