پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات امداد و نگهداری در سطح شهرستان شهرضا و توابع

مناقصه

1397.2880

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اصفهان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.