پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0089 خدمات فضای سبز کوی فدائیان اسلام

مناقصه

1397.2887

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب