پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اگهی 97.32 60 کیلومتر شبکه پراکنده وانشعابات شهرک ها مرغداریها دامپروری بهبهان

مناقصه

1397.2905

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان خوزستان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.