پنج شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید لوله 12 اینچ به طول 1200 متر

مناقصه

1397.2890

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه یک عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 001 190.29 d8fd9a49-387c-444b-ad98-dada07dfc4f1.jpg
آگهی - 8757012 250.66 8aac47fa-bf31-4deb-9ae9-8540f140a9b3.jpg