پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مزایده اقلام مازاد و اسقاط

مزایده

1397.3221

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.