پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی تجهیزات دیتا سنتر تقاضای شماره 3345897034

مناقصه

1397.3227

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران