پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه تجهیزات زیر ساخت برق دیتا سنتر تقاضای شماره 3345897035

مناقصه

1397.3228

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران