پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

148- پالایشگاه پنجم P-103C, 101B تعمیر الکتروموتور و پمپ

تجدید مناقصه

1397.3250

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی