پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

HORIZONTAL CENTRIFUGAL PUMP ( GABBIONETA )

تجدید مناقصه

1397.3281

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی