پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث ایستگاه اصلی توزیع برق در کمپ مسکونی البرز

تجدید مناقصه

1397.3282

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی