پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام امور خدمات کارگری جهت بازسازی و نوسازی شبکه، انشعابات، ایستگاهها و خطوط گازرسانی شهرستانهای استان تهران -مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 7/0056-97

مناقصه

1397.3153

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.