پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات عمومی و اداری شماره مناقصه 97/33

مناقصه

1397.3254

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس