پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید مزایده فروش 9 واحد آپارتمان واقع در برج های مجنکع مسکونی آ-اس-پ

تجدید مزایده

1397.3263

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - آگهی مزایده واحدهای آ- اس-پ 2_Page_2 272.94 eb2b42c9-6bb5-4b63-b140-a5712dad5db4.jpg
آگهی - آگهی مزایده واحدهای آ- اس-پ 2_Page_1 255.13 4a3c85d6-1019-4b86-b210-5240f34a8fdf.jpg