پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طراحی،خرید و نصب سیستم مانیتورینگ 60ایستگاه گاز در سطح استان مرکزی

مناقصه

1397.3265

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی