پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 97122 درخصوص احداث جاده دسترسی و آماده‌سازی محل چاه اکتشافی سوسنگرد شرقی -1

مناقصه

1397.3267

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف