پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خدمات حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات منطقه 7 عملیات انتقال گاز

تجدید مناقصه

1397.3255

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هفت عملیات انتقال گاز

عنوان اندازه (KB)
آگهی - PicsArt_10-06-09 443.49 5e2a70fb-428f-4465-87db-78e9a5597f8e.jpg
آگهی - PicsArt_10-06-10 439.83 8edabaef-f48a-4eca-ae9a-2a2897567a6b.jpg