پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذا و سرو غذای روزانه و غذای میان روز و تامین خدمات اتاقداری، رختشویخانه، تنظیفات، آبدارخانه ها و نجات غریق در منطقه قشم

مناقصه

1397.3287

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره