پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گازرسانی به صنایع استان 9

مناقصه

1397.3293

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان کرمانشاه

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.