پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی خرید خدمات مشاور به شماره م م ن/019 /97 مربوط به ارائه خدمات مشاوره ای و انجام کارهای حقوقی، دعاوی و تحصیل اراضی مورد نیاز شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

تحصیل اراضی

1397.3302

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران