پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام بخشی از حجم خدمات آتش نشانی و HSE شرکت

تجدید مناقصه

1397.3307

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت پالایش نفت امام خمینی )ره ( شازند