پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0198 مطالعات مهندسی، تکمیل طراحی، خرید و تامین کالا

مناقصه

1397.3313

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب