پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مزایده عمومی شماره خ‌ن‌م/706 /97 مربوط به فروش ضایعات فلزی و بونکر سیمان مستعمل واقع در انبارهای ری/خانگیران/آغار/دالان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

مزایده

1397.3319

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران