پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 970124 راجع به خط لوله 6 اینچ گاز شیرین

مناقصه

1397.3256

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازشرق