پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0037 / 97 در خصوص تعمیر و بهسازی 3 قطعه زمین چمن مصنوعی جهت مناطق عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

مناقصه

1397.3264

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازمسجدسلیمان