پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 97800080 خرید 60 دستگاه کولر دو تیکه 18000

مناقصه

1397.3280

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 9600080 (2) 57.31 ee3813eb-257e-4cea-b2f1-7084194a0009.jpg
آگهی - 9600080 82.38 82d30551-fe84-4e81-8876-14a7a29e1f7e.jpg