پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروزه های تاسیسات دریاییو مخازن ذخیره جاسک

مناقصه

1397.3318

شرکت ملی نفت ایران / شرکت مهندسی وتوسعه نفت

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.