پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید 6 قلم گریتینگ

مناقصه

1397.3328

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران