پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه رفع ایرادات فنی و جامع بر روی سیستم تهویه مطبوع و سردخانه های سکوی گازی سلمان

مناقصه

1397.3331

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره