پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به شیر برقی MOV

مناقصه

1397.3342

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران