پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه رفع نواقص و گازرسانی به حفرات خالی شبکه و علمک شهرستان آبدانان و روستاهای تابعه

مناقصه

1397.3344

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان ایلام