پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه گازرسانی به فاز یک صنایع شهرستانهای جنوبی استان

مناقصه

1397.3345

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان ایلام