پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام امور گشت HSE پارس 1 و 2

مناقصه

1397.3348

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس