پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای شبکه گاز محوطه(مناقصه عمومی 97/1250/46)-منطقه تهران

مناقصه

1397.3354

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران