پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

P/F: FIRE & GAS DETECTION SYSTEM"GENERAL MONITORS"

مناقصه

1397.3359

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی