پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تغذیه توربین های مرکز نفت خام ری(مناقصه عمومی 97/1250/47)-منطقه تهران

مناقصه

1397.3360

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران