پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

: واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور جایگاه تک منظوره CNG شرکتی تفت

تجدید مناقصه

1397.3349

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی / منطقه یزد