پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره ٩٧٠٦٧٧ ( ایجاد و نگهداری فضای سبز مجتمع های مسکونی گاز به مدت یک سال)

مناقصه

1397.3350

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد