پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مربوط به طراحی خرید و نصب سیستم اعلان و اطفا حریق در کارخانه گاز و گاز مایع 900 و برق پازنان 2 (E P C)

مناقصه

1397.3385

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران